Everyday

Everyday I’m hating
Everyday I’m ranting
Everyday

Everyday I’m regretting
Everyday I’m weeping
Everyday

Everyday I think of you
Everyday I think us
Everyday

Everyday I love you
Yet everyday I’m hurting
Everyday